Smarty Academy

Informácie o uchádzačovi

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní vzdelávacích služieb uzatvorenej na diaľku medzi poskytovateľom vzdelávacej služby (ďalej len ,,poskytovateľ“) a študentom vzdelávacej služby (ďalej len ,,študent“), predmetom ktorej je poskytovanie vzdelávacích služieb vo forme kurzu, akadémie alebo štúdia (ďalej len ,,program“).  
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že poskytovateľ a študent uzatvoria zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a poskytnutie  informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
  • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
  • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
   a s inými relevantnými právnymi predpismi.
 5. Študent zaslaním prihlášky na zvolený program potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel a bez výhrad s nimi súhlasí.
 6. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Článok II

Vymedzenie pojmov                      

 1. Poskytovateľom je nezisková organizácia
  Úradný názov: Smarty Academy n.o.
  reg.:    Ministerstvo vnútra SR, reg. č. : VVS/NO-290/2019
  Sídlo:  E. F. Scherera 4799/34, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
  IČO:    52725537
  Zast.:  Ing. Miriama Mokšiová, riaditeľ
  email:   info@smartyacademy.sk
  tel.:   +421 903 633 377
  ktorá poskytuje vzdelávacie služby na základe zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami a zároveň je prevádzkovateľom tejto internetovej stránky smartyacademy.sk.
 2. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s poskytovateľom zmluvu o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je účasť na programe poskytovateľa. Objednávateľom môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 3. Objednávateľom spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  
 4. Objednávateľom podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 5. Študentom je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávacom programe.
 6. Programom je vzdelávacia služba poskytovaná poskytovateľom pre študenta podľa podmienok dohodnutých v zmluve o poskytovaní služieb a v týchto obchodných podmienkach, a to najmä kurz, akadémia alebo štúdium.
 7. Užívateľským účtom je účet študenta obsahujúci jeho osobné údaje a všetky dáta získané v súvislosti s jeho programom.
 8. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré užívateľ musí zadať pri vstupe do svojho užívateľského účtu (užívateľské meno, heslo).
 9. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, texty, grafy, programy, dokumenty v listinnej aj elektronickej forme a iné dáta zverejnené na web stránke smartyacademy.sk a/alebo získané v súvislosti s programom.
 10. Orgánom dozoru je:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
  Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

Článok III

Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Poskytovateľ poskytuje svojim študentom rôzne vzdelávacie programy, ktorých cieľom je zlepšiť najmä IT a počítačové zručnosti, komunikačné a prezentačné kompetencie, ktoré majú zvýšiť schopnosť absolventa programu uplatniť sa na trhu práce.
 2. Programom môže byť kurz, akadémia alebo štúdium. Kurzy môžu byť súčasťou akadémie a akadémie môžu byť súčasťou štúdia. V závislosti od zvoleného Programu Študent v rámci Programu absolvuje kurzy – tieto sú súčasťou akadémií a štúdia – najmä z informačných technológií, používateľských PC zručností, mäkkých zručností a z oblasti ľudských zdrojov.
 3. Po úspešnom absolvovaní programu, získa študent Osvedčenie o jeho absolvovaní.

Článok IV

Uzatvorenie zmluvy

 1. Zoznam ponúkaných programov na stránkach poskytovateľa smartyacademy.sk je katalógom bežne poskytovaných vzdelávacích služieb. Dostupnosť programov je uvedená pri každom programe osobitne, príp. bude potvrdená poskytovateľom na základe dopytu záujemcu.
 2. Na programy ponúkané poskytovateľom je možné sa prihlásiť prostredníctvom prihlášky zverejnenej na webovom sídle smartyacademy.sk.
 3. Odoslanie prihlášky sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy, pričom odoslaná prihláška sa považuje za záväznú.
 4. Po prijatí záväznej prihlášky, najneskôr však do začiatku zvoleného programu, poskytovateľ prijatú prihlášku individuálne posúdi a následne objednávateľovi potvrdí / nepotvrdí uzatvorenie zmluvy špecifikovanej v čl. I ods.1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že poskytovateľ uzatvorenie zmluvy nepotvrdí, t.j. záväznej prihláške nevyhovie, je povinný o tom objednávateľa bezodkladne informovať a už uhradenú cenu za poskytovanú vzdelávaciu službu vrátiť spôsobom, akým mu bola uhradená.  
 5. Doručením potvrdenia prihlášky sa považuje zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 6. Zmluva je poskytovateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov. 
 7. Zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Článok V

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Poskytovateľ je povinný najmä:
  1. poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
  2. zabezpečiť študentovi výučbu počas celého trvania zvoleného programu,
  3. poskytnúť študentovi prístup do vzdelávacieho portálu Smarty Academy vrátane obsahu vzdelávacej služby, a to v trvaní počas celého zvoleného programu, najdlhšie však 6 mesiacov po skončení programu,
  4. poskytnúť študentovi študijné materiály potrebné k výučbe,
  5. poskytnúť študentovi všetky potrebné informácie k absolvovaniu programu.
 3. Poskytovateľ má právo:
  1. aby bola cena za poskytnutú vzdelávaciu službu zaplatená riadne a včas,
  2. určiť, ako aj meniť obsah, harmonogram, miesto, formu, metódu, postup a spôsob výučby, spôsob hodnotenia úloh/aktivít/činností.
 4. Objednávateľ je povinný najmä:
  1. zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za poskytovanú vzdelávaciu službu (,,školné“),
  2. plniť si povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok.
 5. Študent je povinný najmä:
  1. dodržiavať tieto obchodné podmienky, podmienky programu, výučby a pokyny poskytnuté poskytovateľom alebo lektorom,
  2. zúčastňovať sa výučby, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k vymeškaniu vyučovacích hodín, resp. činností,
  3. bezodkladne informovať poskytovateľa v prípade akýchkoľvek zmien údajov uvedených v prihláške, o zmene iných dôležitých skutočností, ako aj o predčasnom ukončení štúdia s uvedeným odôvodnením ukončenia na email info@smartyacademy.sk,
  4. správať sa počas poskytovanej výučby v súlade s dobrými mravmi,
  5. dodržiavať v priestoroch výučby predpísané pravidlá správania sa,
  6. zaobchádzať s technickým vybavením a inými zariadeniami zodpovedne a vyhýbať sa ich poškodeniu.
 6. Študent má právo:
  1. poskytnutia vybraného programu riadne a včas,
  2. obrátiť sa so svojimi sťažnosťami, pripomienkami, podnetmi a reklamáciami na poskytovateľa prostredníctvom emailu info@smartyacademy.sk.

Článok VI

Cena a platobné podmienky

 1. Ceny jednotlivých programov sú uvedené na webovej stránke smartyacademy.sk pri danom programe, pričom sú aktuálne a platné.
 2. Dokladom o  zaplatení je faktúra (daňový doklad), ktorá je zaslaná študentovi na email.
 3. Objednávateľovi môže byť zo strany poskytovateľa poskytnutá zľava, odmena alebo akciová cena, o ktorej bude informovaný prostredníctvom potvrdenia o prijatí prihlášky. Zľavy nie je možné kombinovať a na akciovú cenu nie je možné uplatniť ďalšiu zľavu.
 4. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za vzdelávacie služby (ďalej len „školné“) v súlade s platobnými podmienkami uvedenými v potvrdení o prijatí prihlášky v dohodnutej výške pred začiatkom programu.  
 5. Objednávateľ môže dohodnutú cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  Jednorázová platba:
  Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu v plnej výške vopred, t.j. pred začiatkom zvoleného programu na bankový účet poskytovateľa IBAN: SK7283300000002901823249 s uvedením prideleného variabilného symbolu.
  Mesačné splátky
  Objednávateľ uhradí časť dohodnutej ceny vopred, t. j. pred začiatkom zvoleného programu, čím si aktivuje vzdelávaciu službu na dobu jedného kalendárneho mesiaca, pričom zvyšnú časť dohodnutej ceny uhrádza v mesačných splátkach po dobu, pokým neabsolvuje celý zvolený vzdelávací program.
  Objednávateľ jednotlivé splátky uhrádza prevodom, na bankový účet poskytovateľa IBAN: SK7283300000002901823249 s uvedením prideleného variabilného symbolu.
 6. Zaplatené školné sa nevracia, okrem prípadov uvedených v týchto obchodných podmienkach.

Článok VII

Podmienky účasti na programe

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť študentovi účasť na zvolenom programe a poskytnúť mu vzdelávacie služby v stanovenom termíne programu.
 2. Podmienky jednotlivých programov a účasti na nich vyplývajú z týchto obchodných podmienok, z informácií zverejnených na webovej stránke smartyacademy.sk a podkladov poskytnutých poskytovateľom.
 3. Program je študentovi poskytovaný prezenčnou (dennou) formou štúdia primárne prostredníctvom virtuálnej učebne alebo aj za fyzickej prítomnosti študenta v sídle poskytovateľa. To, či sa bude realizovať program v učebni za fyzickej prítomnosti študentov alebo vo virtuálnej učebni, závisí výlučne od poskytovateľa, pričom študent nemá žiadny právny nárok na výber formu štúdia. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho programu v učebni a vo virtuálnej učebni sa používajú rovnaké metódy, prípadné nevyhnutné rozdiely nemajú vplyv na výsledky vzdelávania.
 4. Výučba prebieha v pracovných dňoch, v ranných, popoludňajších, večerných hodinách, v závislosti od zvoleného programu.
 5. Študent je povinný absolvovať všetky povinné aktivity/činnosti a úlohy vo vopred stanovenom čase (webináre), po dohode s lektorom v dohodnutej forme a v stanovenom/dohodnutom čase (konzultácie) a počas vopred stanovenej doby ale v ľubovoľnom čase (ostatné aktivity/činnosti a úlohy). Po splnení stanovených podmienok študent získa odborný certifikát Smarty Academy Certificate v oblasti, na ktorú je vzdelávací program zameraný a v prípade ich nesplnenia získa osvedčenie  o absolvovaní kurzu.
  Študent automaticky získa bez ďalšej certifikačnej skúšky odborný certifikát Smarty Academy Certificate v oblasti, na ktorú je vzdelávací program zameraný, pokiaľ splní nasledovné podmienky:
  • minimálne 70% -ná účasť na výučbe,
  • maximálne 30% ospravedlnenej neúčasti na výučbe,
  • žiadna neospravedlnená neúčasť na výučbe,
  • absolvovanie všetkých povinných úloh a splnenie každej z nich minimálne na 60% a v priemere minimálne na 75%,
  • vypracovanie záverečného testu minimálne na 75%,
  • vypracovanie záverečného projektu minimálne na 75%,
 6. Študent je povinný zúčastňovať sa výučby, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k vymeškaniu vyučovacích hodín, resp. činností. Študent je povinný informovať poskytovateľa o nezúčastnení sa výučby/činností/aktivít, a to najneskôr 24 hodín pred začiatkom výučby/činnosti/aktivity, pričom za neúčasť sa študentovi neposkytuje žiadna forma kompenzácie.
 7. Študent je povinný zabezpečiť si na vlastné náklady technické vybavenie pre absolvovanie kurzu. Prípadné technické problémy na strane študenta nie sú dôvodom pre reklamáciu služby.
 8. Študent je povinný správať sa k ostatným študentom, lektorom a zástupcom poskytovateľa slušne a úctivo. Študent je povinný správať sa v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými normami tak, aby nerušil priebeh výučby vo svojej skupine alebo v iných skupinách.
 9. V priestoroch konania výučby nie je dovolené jesť, piť ani používať mobilné telefóny. V priestoroch konania výučby je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné látky alebo byť pod ich vplyvom.
 10. Študent je povinný zaobchádzať so všetkým poskytnutým technickým vybavením a zariadením rozumne, šetrne a chrániť ho pred poškodením. Je zakázané vynášať z priestorov konania výučby akékoľvek predmety, ktoré nie sú jeho vlastníctvom.
 11. Priebeh štúdia, forma a spôsob výučby v rámci jednotlivých programov ako aj ich hodnotenie závisí výlučne od poskytovateľa. Presný popis jednotlivých programov je zverejnený na webovej stránke smartyacademy.sk alebo bude zaslaná na email poskytovateľom na základe dopytu záujemcu.

Článok VIII

Zľava za odporučenie programu

 1. Poskytovateľ odmeňuje odporúčanie programu zľavou na ďalší program.
 2. Pokiaľ študent alebo bývalý študent ľubovoľného programu odporučí niektorý z ponúkaných programov tretej osobe, získa tento študent alebo bývalý študent zľavu vo výške 10% na akýkoľvek program ponúkaný poskytovateľom. Osoba, ktorá zľavu získala, ju môže uplatniť na program, ktorý začína najneskôr do 12 mesiacov odo dňa získania zľavy, resp. 2 semestre po semestri, v ktorom túto odmenu získala.
 3. Nárok na zľavu vzniká až zaplatením celej ceny za program treťou osobou, ktorú študent alebo bývalý študent odporučil.
 4. Študent alebo bývalý študent získa zľavu iba vtedy, ak tretia osoba uvedie jeho meno a priezvisko v prihláške.
 5. Študent môže využiť zľavu sám alebo ju poskytnúť tretej osobe, a to aj osobe vďaka ktorej zľavu získal.

Článok IX

Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 3. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. Vzhľadom na uvedené objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je vo vyššie uvedených prípadoch oprávnený od zmluvy o poskytovaní vzdelávacích služieb odstúpiť.
 5. Objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní vzdelávacích služieb.

Článok X

Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti s používaním internetovej stránky a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 3. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 4. V prípade vzniku sporu medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@smartyacademy.sk alebo poštou na adresu poskytovateľa.  Pokiaľ poskytovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 5. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 6. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname  vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 8. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede poskytovateľa alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že poskytovateľ porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XI

Zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky

 1. Zodpovednosť poskytovateľa za vady a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je objednávateľom spotrebiteľ alebo Obchodného zákonníka, ak objednávateľom nie je spotrebiteľ.
 2. Pokiaľ nebola študentovi zabezpečená účasť na programe alebo poskytnuté vzdelávacie služby v súlade s týmito obchodnými podmienkami, môže objednávateľ príp. študent nezabezpečenie účasti, resp. neposkytnutie vzdelávacej služby reklamovať u poskytovateľa. Reklamáciu je možné uplatniť v lehote do 14 dní odo dňa kedy mala byť vzdelávacia služba poskytnutá.
 3. Objednávateľ, príp. študent je oprávnený reklamovať poskytnuté vzdelávacie služby aj z iných opodstatnených dôvodov, predovšetkým ak boli poskytnuté v rozpore s týmito obchodnými podmienkami. Opodstatnenosť reklamácie bude posúdená individuálne poskytovateľom.
 4. Objednávateľ, príp. študent môže uplatniť reklamáciu v lehote do 14 dní odo dňa neposkytnutia vzdelávacej služby, resp. jej poskytnutia v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, a to zaslaním e-mailu na info@smartyacademy.sk alebo poštou. Na tento účel môže použiť reklamačný protokol.
 5. Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;  vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vzhľadom na charakter služby, poskytovateľ vybaví reklamáciu zabezpečením účasti účastníka na novom termíne programu alebo vrátením ceny pokiaľ došlo k jej prevedeniu neoprávnene. Poskytovateľ vydá potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie v lehote do 30 dní.
 6. Pokiaľ obsah programu, príp. jeho časti a informácie na nich poskytnuté nezodpovedajú očakávaniam študent alebo študent nemôže absolvovať program z dôvodov na jeho strane (napr. absencia, technické prekážky) nie je to dôvodom pre reklamáciu, resp. reklamácia uplatnená z tohto dôvodu nebude uznaná.
 7. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, študentovi alebo tretej osobe v súvislosti s účasťou na programe a využívaním informácií na nej poskytnutých
 8. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za veci vnesené do učebných priestorov.

Článok XII

Platnosť zmluvy

 1. Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán.
 2. Pred uplynutím dohodnutej doby trvania programu, je možné zmluvu ukončiť niektorým z nasledovných spôsobov:
  1. písomnou dohodou zmluvných strán,
  2. jednostranným rozhodnutím študenta o predčasnom ukončení štúdia,
  3. vylúčením študenta zo zvoleného programu,
  4. zrušením kurzu,
   (spolu ďalej len „predčasné ukončenie štúdia“).
 3. Študent sa môže kedykoľvek rozhodnúť predčasne ukončiť štúdium. Rozhodnutie o predčasnom ukončení štúdia musí mať písomnú formu a musí byť doručené poskytovateľovi v elektronickej forme na info@smartyacademy.sk alebo poštou, a to vopred minimálne 7 dní pred posledným dňom účasti na výučbe, s uvedením dôvodu predčasného ukončenia štúdia.
 4. Poskytovateľ je oprávnený vylúčiť študenta z programu v nasledovných prípadoch:
  1. študent si ani po predchádzajúcej výzve neplnil svoje študijné povinnosti,
  2. študent nezaplatil školné riadne a včas,
  3. študent má neospravedlnenú neúčasť na programe,
  4. študent iným spôsobom porušil tieto obchodné podmienky.
 5. Rozhodnutie o vylúčení študenta z programu musí mať písomnú formu a musí byť doručené študentovi v elektronickej forme na jeho email, ktorý uviedol v prihláške alebo poštou. Okamihom doručenia rozhodnutia o vylúčení študenta z programu zaniká účasť študenta na programe.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť program v prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane poskytovateľa, jeho zmluvných partnerov, alebo v dôsledku okolností vyššej moci, dôsledkom ktorej nebude možné uskutočniť zvolenú vzdelávaciu službu. Zrušenie programu poskytovateľ oznámi študentom bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o dôvodoch pre zrušenie dozvedel.
 7. V prípade predčasného ukončenia štúdia zo strany študenta alebo vylúčenia študenta z programu, objednávateľ ani študent nemá nárok na vrátenie zaplateného školného ani jeho alikvotnej časti. V prípade zrušenia kurzu sa zmluvné strany dohodnú na náhradnom plnení za zrušený program v podobe náhradného programu. Poskytovateľ nie je povinný vrátiť objednávateľovi ani študentovi zaplatené školné.
 8. V prípade predčasného ukončenia štúdia, študent nie je povinný uhradiť nezaplatenú zvyšnú časť školného.  
 9. Dňom predčasného ukončenia programu, zanikajú všetky dohodnuté povinnosti poskytovateľa voči študentovi a objednávateľovi.

Článok XIII

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje dotknutých osôb, poskytovateľ spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov sú špecifikované na internetovej stránke smartyacademy.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XIV

Autorské práva

 1. Vlastníkom web stránky smartyacademy.sk a všetkého obsahu, ktorý je na web stránke zverejnený ako aj obsahu ktorý je poskytnutý alebo sprístupnený študentom v súvislosti s ich účasťou na vzdelávacom programe (ďalej len „obsah“), je poskytovateľ. Tento obsah je autorským dielom, pričom je chránený na základe zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon.
 2. Študent je oprávnený používať obsah v súlade so zmluvou a týmito obchodnými podmienkami výlučne pre vlastnú osobnú potrebu. Študent nemôže používať tento obsah iným ako určeným spôsobom. Každé použitie obsahu, najmä jeho kopírovanie, zverejňovanie, verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie, prenos alebo poskytnutie tretej osobe, je bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa ako autora zakázané.
 3. V prípade porušenie autorských práv bude poskytovateľ uplatňovať voči študentovi, príp. tretej osobe všetky práva, ktoré mu vyplývajú na ochranu svojich práv podľa Autorského zákona.

Článok XV

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na web stránke smartyacademy.sk v deň odoslania záväznej prihlášky na zvolený program, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre poskytovateľa, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.07.2020.