Smarty Academy

Informácie o uchádzačovi

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. NAŠE ÚDAJE
  Kto sme?
  Osobné údaje spracúva nezisková organizácia:
  Úradný názov: SmartyAcademyn.o.
  reg.: Ministerstvo vnútra SR, reg. č. : VVS/NO-290/2019
  Sídlo: E. F. Scherera 4799/34, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
  IČO:   52725537
  Zast.: Ing. Miriama Mokšiová, riaditeľ
  email: info@smartyacademy.sk
  tel.č.: +421 903 633 377
  (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE
  Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe ana aké obdobie?
  Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel:

  Účtovná agenda
  Osobné údaje objednávateľov, študentov, dodávateľov a iných osôb vedených v účtovníctve v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na fakturačné údaje, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis spracúvame na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.

  Dodávateľské zmluvy
  Osobné údaje dodávateľov, ich členov štatutárnych orgánov a iných kontaktných osôb v rozsahu titul,meno,priezvisko,adresa pre doručenie,adresa na fakturačné účely,údaje o objednávkach a zmluvách,číslo bankového účtu,údaje o objednávkach a platbách,tel. č.,email spracúvame na účely predzmluvnej komunikácie,uzatvorenia a plnenia zmluvy a vedenia evidencie dodávateľských zmlúv a kontaktných údajov dodávateľov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení pre prípad, žeby niektorá zo zmluvných strán uplatnila svoje nároky. Komunikáciu v rámci predzmluvných vzťahov uchovávame 6 mesiacov.

  Registrácia na kurz
  Osobné údaje záujemcov o kurz spracúvame prostredníctvom online formulára na tejto web stránke v rozsahu meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, tel.č., email, spôsob platby a údaje o kurze naúčel prijatia a vybavenia vašej prihlášky. Pokiaľ sa prihlásite na kurz v rámci programu kompas, spracúvame aj vaše rodné číslo a číslo občianskeho preukazu z dôvodu, že to vyžaduje Úrad práce, soc. vecí a rodiny. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov jeplnenie zmluvy.Pokiaľ na základe prihlášky dôjde k uzatvoreniu zmluvy, spracúvame vaše osobné údaje v rámci vzdelávacej činnosti. Pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy nedôjde, uchovávajú sa max. po dobu 6 mesiacov.

  Vzdelávacia činnosť
  Osobné údaje záujemcov, objednávateľov, študentov a iných kontaktných osôb a účastníkov vzdelávacej služby spracúvamev rozsahumeno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, tel.č., email. údaje o objednávke, údaje o platbách, údaje o poskytovaní vzdelávacej služby, ďalšie údaje získané počas poskytovania vzdelávacej služby za účelom predzmluvnej komunikácie, prihlášky na program, zaradenia do programu, poskytnutia vzdelávacích služieb a vyhodnotenia účasti a certifikácie. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov jeplnenie zmluvy.Osobné údaje z komunikácie so záujemcami uchovávame max. po dobu 6 mesiacov. Osobné údaje objednávateľov a študentov spracúvame počas doby poskytovania vzdelávacích služieb a následne uchovávame po dobu  5 rokov od zániku zmluvy.

  Správa sociálnych sietí
  Osobné údaje fanúšikov na sociálnych sieťachspracúvamev rozsahu užívateľské meno, IP adresa na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí.Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

  Cookies
  Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám dáte zakliknutím príslušného tlačidla na spodnej lište web stránky. Súhlas so spracúvaním cookies môžete kedykoľvek odvolať nastavením prehliadača. Cookies uchovávame 15 mesiacov. Viac informácií o cookies nájdete na podstránke Cookies.
 3. OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV
  Máte menej ako 16 rokov?
  Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.
 4. PRÍJEMCOVIA
  Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
  Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.

  Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:
  – Externého účtovníka
  – Fakturačný software
  – Webhosting
 5. TRETIE KRAJINY
  Kam prenášame vaše osobné údaje?
  Osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to USA.  Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.
 6. SŤAŽNOSŤ
  Nie ste spokojný?
  Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@smartyacademy.sk.Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
  Úrad na ochranu osobných údajov
  Hraničná 12, 820 07 Bratislava
  Email: statny.dozor@pdp.gov.sk
 7. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Ako spracúvame vaše osobné údaje?
  Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.
  Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a SLL certifikát web stránky. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.
 8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
  Aké máte ako dotknutá osoba práva?
  GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Trebapritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.
  1. Právo na prístup k údajom
   Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
  2. Právo na opravu
   Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.
  3. Právo na vymazanie
   Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
   • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
   • odvoláte svoj súhlas;
   • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
   • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
   • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
  4. Právo na obmedzenie spracúvania
   Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:
   • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
   • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
   • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
   • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
  5. Právo na prenosnosť údajov
   Vzhľadom na to, že vaše osobné údaje nespracúvame v potrebnej elektronickej forme, nie je možné uplatniť právo na prenosnosť údajov.
  6. Právo namietať
   V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.
   Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.
 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia.Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Informácie o používaní súborov cookies

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

 1. Čo sú cookies?
  Cookies sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookies ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia  (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookies naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie.
 2. Na čo používame cookies?
  Naše servery používajú cookies za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na:
  1. monitorovanie správneho fungovania webu,
  2. skvalitňovanie poskytovaných služieb,
  3. rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve,
  4. zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe,
  5. poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb,
  6. odporúčanie služby, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a potrebám, remarketing
   Cookies používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia.
   Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookies na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii.
 3. Aké sú druhy cookies?
  Z časového hľadiska používame cookies, ktoré sú dočasné a trvalé.
  a) Dočasné cookies sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.
  b) Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.
  Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookies:
  a) Základné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje);
  b) Prevádzkové cookies, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
  c) Funkčné cookies, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.
  d) Reklamné cookies, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby.
  Cookies na reklamné účely používame iba s vašim súhlasom.
 4. Ako zmeniť ukladanie cookies?
  Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookies. Vo svojom prehliadači si môžete cookies zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.
  Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookies nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
  Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq
  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 5. Cookies tretích strán
  Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prepojenie s analytickými nástrojmi Google alebo obsahu Facebook či YouTube. Podmienky používania súborov cookies si môžete prečítať na ich stránkach.
  Táto stránka používa službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc., za účelom sledovania a analýzy správania návštevníkov web stránky a následného cielenia reklamy. Viac informácií o tom, ako Google spracúva cookies nájdete na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk.
 6. Na koho sa obrátiť?
  Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookies na našich web stránkach, kontaktujte nás na info@smartyacademy.sk.